aktuálne
11.04.2014
Projekt krajina záchrancov získal ocenenie Via Bona

Nadácia Pontis odovzdávala 10. 4. 2014 ocenenie Via Bona Slovakia za projekty, ktoré inšpirujú...

viac >>
02.04.2014
Pozvánka - Medicína katastrof v SR 2014

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva...

viac >>
01.04.2014
Kurz Inštruktora Prvej pomoci

Slovenský Červený kríž Ústredný sekretariát v Bratislave organizuje Kurz Inštruktora prvej pomoci v...

viac >>
linky
partneri

Zmluva medzi vládou SR a SČK

19.12.2011 09:37 Vek: 2 yrs

Vládny kabinet poveril premiérku Ivetu Radičovú podpisom zmluvy o vzájomných vzťahoch a spolupráci medzi vládou a Slovenským Červeným krížom (SČK). 

Slovenská republika by mala každoročne v rámci finančných možností poskytovať SČK príspevok na plnenie jeho úloh z rozpočtu rezortu zdravotníctva. Na základe tejto zmluvy má vláda podporovať SČK pri poskytovaní humanitárnej pomoci na území SR a v zahraničí a vytvárať podmienky pre rozvoj dobrovoľníctva. Prostredníctvom ministerstiev má tiež vláda vytvárať podmienky, aby sa SČK zúčastňoval v poradných orgánoch, komisiách, pracovných skupinách pri vypracovaní návrhov národných programov dotýkajúcich sa plnenia úloh inštitúcie.

Slovenskému Červenému krížu vyplýva povinnosť informovať príslušné ministerstvá a splnomocnencov vlády o svojich aktivitách pri poskytovaní domácej a medzinárodnej humanitárnej pomoci a zároveň s nimi tieto aktivity koordinovať.

SČK má okrem iného zabezpečovať preventívne programy pre mládež a informovanosť a výchovu v oblasti ochrany zdravia, osobnostného rastu a podpory sociálne slabších skupín obyvateľstva. Vzdelávacími programami má pomáhať začleňovať marginalizované skupiny obyvateľstva do spoločnosti. Národná spoločnosť SČK sa tiež zaväzuje pomáhať pri šírení zásad medzinárodného humanitárneho práva a ochrany ľudskej dôstojnosti.

SČK ako pomocná organizácia orgánov verejnej správy pôsobí v humanitárnej oblasti a plní úlohy ustanovené medzinárodnými zmluvami a zákonom č. 460/2007 Z. z.