aktuálne
15.07.2014
Výnosy zo zbierok SČK

Záplavy na Balkáne Slovenský Červený kríž vyhlásil 22. mája 2014 mimoriadnu verejnú zbierku na...

viac >>
20.06.2014
Kurz Inštruktora Prvej pomoci

Slovenský Červený kríž Ústredný sekretariát v Bratislave organizuje Kurz Inštruktora prvej pomoci v...

viac >>
16.06.2014
Po Žiline budú jazdiť krvné skupiny

Áčka, béčka, nulky aj ábečká sa budú od 12. júna prevážať po Žiline a okolí na aute...

viac >>
linky
partneri

Zoznam a stručná charakteristika kurzov SČK

Kurzy sa uskutočňujú na územných spolkoch SČK na území Slovenskej republiky. ( kontaktné adresy sú uvedené v menu spolky)

1. Kurz opatrovania s využitím v domácnosti a v zariadeniach sociálnych služieb, ktorého cieľom je odborná a praktická príprava na kvalifikovanú odbornú prácu opatrovateľ- opatrovateľka.Kurz v rozsahu 226 hodín je podľa učebného plánu a učebnej osnovy, schválených Akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR, realizovaný formou teoretickej výučby, nácviku praktických zručností a odbornej praxe v zdravotníckych zariadeniach alebo zariadeniach sociálnych služieb. Platnosť akreditácie je 5 rokov.

Cieľ vzdelávacej aktivity: Získanie odbornej spôsobilosti k výkonu opatrovateľskej služby poskytovanej pre osoby odkázané na pomoc pri základných životných potrebách, poskytovanej v byte občana, prípadne v zariadeniach sociálnej služby, v súlade so zákonom NR SR č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
Rozsah kurzu: Celková doba kurzu je 226 hodín, z toho teoretická výučba v rozsahu 104 hodín, praktická výučba 40 hodín, odborná stáž – prax 72 hodín, na administratívnu agendu 2 hodiny a na skúšky 8 hodín. Počet účastníkov kurzu max. 20 osôb.

Prednášky pozostávajú okrem iného aj z týchto predmetov:
Úvod do opatrovateľstva, Komunikácia a etika v opatrovateľstve, práca s klientom, Anatómia a fyziológia ľudského tela, Opatrovanie pri systémových ochoreniach, Psychológia a patopsychológia, Zásady racionálnej výživy, životospráva, Prevencia, hygiena a epidemiológia, Základy fyzioterapie, Sociálne a právne normy, Starostlivosť o umierajúceho, Opatrovateľské techniky, Opatrovanie v detskom veku a Prvá pomoc.

Po úspešnom ukončení kurzu obdrží absolvent Osvedčenie o absolvovaní kurzu „Opatrovateľská služba“ a získaní spôsobilosti k výkonu opatrovateľskej starostlivosti.

Absolvent kurzu má byť schopný: 

 • pristupovať ku klientovi taktne a rozvážne, v súlade so zásadami etiky a morálky, ako aj s poznatkami z psychológie zdravotne postihnutej osoby a starších ľudí
 • iniciatívne, samostatne a racionálne riešiť úlohy
 • aktívne, samostatne a tvorivo využívať získané odborné vedomosti a zručnosti
 • v mimoriadnych situáciách vedieť pohotovo poskytnúť prvú pomoc a privolať lekára, - poznať právnu zodpovednosť a súvislosti s výkonom opatrovateľskej služby
 • komplexne ovládať problematiku opatrovateľskej starostlivosti
 • sústavne si doplňovať odborné poznatky k výkonu spôsobilosti získanej v kurze a v každodennej praxi

Kurz je akreditovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR zo dňa 14. apríla 2011

2. Kurz v odbore základná klasická masáž, ktorý je akreditovaný Akreditačnou komisiou Ministerstva školstva Slovenskej republiky špecializovaných profesionálnych činností v oblasti telesnej kultúry s neobmedzenou platnosťou.

Kurz je určený pre záujemcov, ktorí chcú poskytovať masérske služby. Štúdium v rozsahu 244 hodín pripravuje študujúceho odborne teoreticky i prakticky na kvalifikovanú individuálnu prácu maséra. Prednášky pozostávajú okrem iného aj z týchto predmetov:
Somatológia, Masáž, Základné právne normy, Psychológia, Vyšetrovacie metódy

Liečebná telesná výchova, Fyzikálna terapia, Rehabilitačné ošetrovateľstvo, Praktická
výučba, Prax, Organizačná časť
Absolvent kurzu bude pripravený: 

 • Aplikovať získané vedomosti a zručnosti aktívne, samostatne, riešiť konkrétne situácie vhodnými pracovnými postupmi
 • Riešiť úlohy iniciatívne, samostatne a racionálne
 • Ovládať komplexne masérske postupy
 • Získavať sústavne odborné poznatky vzťahujúce sa k vlastnej odbornosti, tieto vedieť pohotovo prenášať do praxe a dbať o rozšírenie svojho odborného rastu
 • Pristupovať k práci v súlade so zásadami etiky a morálky
 • Ovládať vhodný psychologický prístup
 • Poznať právnu zodpovednosť v súvislosti s výkonom práce