Aktuality
08.12.2017

Príbehy pod stromček

Tento rok sme v advente pripravili špeciálnu kampaň, ktorej cieľom je priniesť príbehy plné ľudskosti. Celý december, každý deň od 1. do 24. decembra, sa v rámci projektu SPOLU POMÔŽEME - Príbehy pod stromček, dočítate viac o aktivitách Slovenského Červeného kríža. 
29.11.2017

Nadácia Kia Motors Slovakia darovala SČK 20 nových vozidiel

Nadácia Kia Motors Slovakia darovaním vozidiel Kia cee’d Sportswagon prispeje k obnove vozového parku SČK a zvýši mobilitu jeho pracovníkov. 
23.10.2017

Slovenský Červený kríž si na sneme zvolil nové vedenie

21. októbra sa konal VI. snem Slovenského Červeného kríža. Na štvorročné obdobie si zvolil najvyšších predstaviteľov SČK. 
18.08.2017

Svetový humanitárny deň

19. augusta si spoločne s celým svetom pripomíname Svetový humanitárny deň. Tento deň vzdávame úctu všetkým pracovníkom, ktorí riskujú svoje životy v humanitárnej službe a pomáhajú ľuďom postihnutých krízami na celom svete. 
14.08.2017

Stanovisko SČK

Červený kríž sa na celom svete striktne riadi princípmi nestrannosti a neutrality. Tie máme ako samozrejmosť vo svojich Stanovách už od roku 1919, teda od vzniku Československého Červeného kríža.  Aj preto zásadne nespolupracujeme so žiadnou politickou stranou a nepodieľame sa na propagácii žiadnych politických strán a hnutí ani ich činnosti a myšlienok, ktoré propagujú.
28.07.2017

Prvá pomoc a vodiči na slovenských cestách

Viete poskytnúť prvú pomoc? Aj takúto otázku dostalo na slovenských cestách 1 450 vodičov od dobrovoľníkov Slovenského Červeného kríža.
06.07.2017

Terénne sociálne služby SČK

Spoločnosť Kaufland a Slovenský  Červený kríž opäť spojili sily pre dobrú vec. Už niekoľko rokov spolupracujú v oblasti darcovstva krvi, zbierky potravín a materiálneho vybavenia. Teraz spoločne podporia rozvoj terénnych sociálnych služieb, ktoré Slovenský Červený kríž zabezpečuje na Slovensku už od svojho vzniku.
26.06.2017

Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka 2017 - výsledky

Výhercami 25. ročníka Memoriálu MUDr. Vladimíra Harineka sa stalo družstvo z Nitry. Viac výsledkov nájdete v článku. 
19.06.2017

Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka 2017

Pozývame na súťaž v poskytovavaní prvej pomoci dobrovľníckych družstiev dospelých, ktorá sa bude konať 24. 6. 2017 v Nových Zámkoch. 
08.06.2017

Predbežná správa vyúčtovania verejnej zbierky SČK 2017

Predbežná správa vyúčtovania verejnej zbierky SČK 2017
0/0

Červený kríž - o znaku

Legislatíva používania znaku Červeného kríža

Používanie znaku Červeného kríža je prísne limitované. Jeho používanie je upravené štyrmi Ženevskými dohodami o ochrane obetí vojen z 12. 8. 1949 a dvoma dodatkovými protokolmi k týmto dohodám z 8. 6. 1977. Akékoľvek jeho použitie, ktoré nie je v súlade s medzinárodným humanitárnym právom dovolené, znamená jeho zneužitie. 
Znak Červeného kríža sa skladá z piatich štvorcov, spojených po stranách jedného ústredného štvorca umiestnených na bielom pozadí. Odtieň červenej nie je špecifikovaný.

Znak počas ozbrojeného konfliktu plní úlohu ochrany a to:
a) zdravotníkov ozbrojených síl a ich zdravotníckych zariadení,
b) zdravotníkov národných spoločnosti a ich zdravotníckych zariadení,
c) zdravotníckych transportov.


Počas mieru znak plní úlohu identifikačného symbolu osôb a zariadení v spojitosti s:
a) Medzinárodným výborom Červeného kríža,
b) národnou spoločnosťou Červeného kríža/Červeného polmesiaca (ČK a ČP),
c) Medzinárodnou federáciou spoločností ČK/ČP.


Existujú tri typy zneužitia:
1. napodobňovanie – používanie takého znaku, ktorého tvar a farba môže spôsobiť zámenu so znakom ČK/ČP.
2. neoprávnené používanie – používanie znaku organizáciami alebo osobami, ktoré nie sú na to oprávnené (napr. obchodné spoločnosti, súkromní lekári, nevládne organizácie a jednotlivci). O neoprávnenom používaní môžeme hovoriť aj vtedy, keď osoby oprávnené používať znak nekonajú v súlade s pravidlami Ženevských dohovorov a Dodatkových protokolov.
3. vážne zneužitie – používanie znaku počas ozbrojeného konfliktu na klamnú ochranu príslušníkov alebo zariadení ozbrojených síl.
Používanie znaku Červeného kríža je súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky, predovšetkým v zákone č. 460 z 20. septembra 2007 o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a v zákone č. 300/2005 Z.z. z 20. mája 2005 Trestný zákon.
Podľa zákona 460/2007 o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a v súlade so Ženevskými dohovormi a ich dodatkovými protokolmi, závermi medzinárodných konferencií Červeného kríža a Červeného polmesiaca a pravidlami Medzinárodného výboru Červeného kríža o používaní znaku a názvu Červeného kríža alebo Červeného polmesiaca národnými spoločnosťami smie na území Slovenskej republiky v čase mieru a v čase vojny alebo vojnového stavu znak Červeného kríža alebo názov Červeného kríža používať iba:
a) Slovenský Červený kríž, najmä na označenie nehnuteľností vo vlastníctve alebo užívaní Slovenského Červeného kríža a jeho územných spolkov, zariadení Slovenského Červeného kríža, ako aj zamestnancov a dobrovoľníkov Slovenského Červeného kríža pri plnení úloh podľa tohto zákona (§ 5 ods. 1),
b) národné spoločnosti Červeného kríža a ich zamestnanci, ako aj v ich mene konajúce osoby za podmienok ustanovených Ženevskými dohovormi a ich dodatkovými protokolmi
c) vojenské zdravotnícke zariadenie a vojenská zdravotnícka služba na označenie a ochranu zdravotníckych útvarov a zariadení, personálu a materiálu chránených Ženevskými dohovormi a ich dodatkovými protokolmi, ktorými je Slovenská republika viazaná,
d) prevádzkovatelia vozidiel určených ako ambulancie a prevádzkovatelia záchranných staníc výlučne určených na bezplatné ošetrovanie ranených alebo chorých na označenie týchto ambulancií a záchranných staníc; v čase mieru len s výslovným súhlasom Slovenského Červeného kríža.

Poznámka: 

  • Profesionálna záchranná zdravotná služba platená z verejných zdrojov používa zákonom chránený znak a to šesťcípu rovnoramennú modrú hviezdu. 
  • Na označenie prvej pomoci, napr. lekárničky sa používa medzinárodný znak bieleho kríža na zelenom pozadí. 
  • Znak Červeného kríža vznikol ako inverzia vlajky švajčiarskej konfederácie na návrh zakladateľa ČK H. Dunanta. Neskôr bol v moslimských krajinách interpretovaný ako znak kresťanstva, preto sa začal rovnocenne používať aj znak Červeného polmesiaca.

 

Zneužívanie znaku Červeného kríža môže zabíjať

V posledných 2 rokoch sa zvýšilo množstvo vojnových a občianskych konfliktov v mnohých krajinách a ohniská sa k nám približujú. Lýbia, Egypt, Afganistan, Sýria, Palestína a Izrael, Ukrajina. Za dva roky konfliktu v Sýrii bolo zavraždených viac ako 40 pracovníkov Červeného kríža a Červeného polmesiaca (ČK a ČP) pri pomoci raneným, chorým a vysídleným. Za pár mesiacov konfliktu na Ukrajine bolo niekoľko desiatok humanitných pracovníkov zadržaných alebo im bol znemožnený prístup k zraniteľným a núdznym skupinám obyvateľov. Zavraždení, zadržaní a väznení boli aj pracovníci ČK a ČP v Sudáne. Znamená to, že znak Červeného kríža (ako aj rovnocenný znak Červeného polmesiaca) nie je rešpektovaný ako symbol neutrálnej pomoci všetkým zúčastneným bez ohľadu ku ktorej bojujúcej strane patria. Situácia je taká zlá, ako nebola od druhej svetovej vojny. Pokles rešpektu k symbolu ľudskosti, neutrality, nezištnosti, nestrannosti je spôsobený aj tým, že tieto znaky nie sú používané iba v povolených prípadoch. Častokrát neúmyselne a z nevedomosti sa znak Červeného kríža používa pre označenie prvej pomoci, nemocníc, ambulancií lekárov. Horšie je zneužívanie na označenie fliaš s alkoholom, uniforiem sestričiek v sexshopoch. Na prvý pohľad smiešne na označenie platených služieb dodávateľa energií, spolkov zdravotníkov alebo len bez akejkoľvek myšlienky ako atraktívny grafický prvok. Takáto inflácia znaku vedie k dehonestácii a k narušeniu jeho výsostného postavenia. Keď je komerčne zneužívaný, slabne ochrana jeho nositeľov, viazne prístup k zraneným, dochádza k zhoršeniu zdravotného stavu, zvýšeniu utrpenia zajatcov a uprchlíkov a k zbytočným úmrtiam.

Ak sa nechcete stať spolupáchateľom vraždy, mučenia, únosu, zajatia humanitných pracovníkov Červeného kríža, pouvažujte pred tým, než vytvoríte alebo použijete logo s malým červeným krížikom.

Viliam Dobiáš
Prezident SČK